Geen widgets gevonden in de zijbalk

Stem FVD 22 November!

✓ Word ook lid van FVD voor maar €25 per jaar
https://fvd.nl/word-lid

► TWITTER: https://twitter.com/fvdemocratie
► FACEBOOK: https://facebook.com/forumvoordemocratie
► INSTAGRAM: https://www.instagram.com/fvdnl
► WEBSITE: https://fvd.nl

☻ SUBSCRIBE NU: http://bit.ly/2tjUcZk

13 gedachten over “Forum Inside LlVE | Baudet reageert op aanval in Gent en blikt vooruit op verkiezingen”
 1. De anti-globalistische beweging van FvD krijgt internationaal momentum. De WEF-socialisten van Davos zijn zeer goed georganiseerd. Goed om te zien, dat FvD het ontmantelen van het Systeem oppakt en zich internationaal goed organiseert.

 2. Hey…,.Thierry waarom mag mijn overbuurjongetje van vroeger met een verblijfsvergunning van onbepaalde duur niet deelnemen aan de landelijke verkiezingen. Groetjes Raïssa van Stiphout

 3. Ik ga zeker FVD stemmen, want ik sta 100% achter jullie.. en heel veel sterkte na deze laffe daad.

  en n foto maken van mijn keuze met mijn id er op.

  Maar ik ben er ook van overtuigd dat hier toch de dominion computers worden gebruikt om hoe dan ook (dat weet ik ook niet, maar voor iedereen buiten beeld en bereikt) naderhand worden gebruikt om te frauderen. Echter ik zelf denk ook dat er nu controle over die computers is, vanuit het Trump kamp en dat de fraude (als dat zou gebeuren ) 100 % uit komt dit jaar.

  Mochten ze toch geen dominion computers (uiteraard voor iedereen buiten beeld) gebruiken. Dan zullen we zien: ik ga in ieder geval stemmen.

  Maar geen haar op mijn hoofd die gelooft dat Rutte gekozen is. Hij is er neergezet in dienst van wef!

 4. De fakkel drager non agressief die krijgt 8 maanden en een lichamelijke aanval/aanslag krijgt 0 straf bizar.
  17:10 OMG staat Thierry op de Oekraïense hitlijst vreselijk waarom voert Rutte dan geen druk op bij Zeliski staat Geert ook op de lijst?

 5. Thierry, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Leer van de geschiedenis! Jij en jouw partij worden al jaren gedemoniseerd. Je kan niet meer alleen over straat . Bizar maar waar! Let goed op jezelf! Nederland heeft jou en de partij hard nodig!

 6. Wel wat wij willen word niet gevraagd, onze enige kans om iets te zeggen is via Wilders, Klimaat activisten zijn dwazen, het klimaat is de natuur en de natuur kan je nu eenmaal niet beheersen ook al denkt de mens van wel, bovendien is het ook nog eens zo dat dit hele verhaaltje een kosten plaatje van meer dan 40 miljard euro dit mag den arbeider ophoesten, terwijl niets aan diezelfde arbeider gevraagd is, bovendien is ook nog eens zo den burger NU al word gehersenspoelt om achter die klimaat versie te staan, want het rokertje is de vrije mens niet gegund het borreltje evenmin vlees word afgeraden vissen gaat men langzaam maar zeker verbieden, ook de honden eigenaren moeten uitkijken want ze willen bepaalde honden soorten verbieden pfffffff moet ik nog doorgaan ???"beste mensen als jullie goed kijken zie je dat men jullie een bepaalde richting in duwt.

 7. 14 En gij zult het zien, en uw hart zal vrolijk zijn, en uw beenderen zullen groenen als het tedere gras; dan zal de hand des HEEREN bekend worden aan Zijn knechten, en Hij zal Zijn vijanden gram worden.

  15 Want ziet, de HEERE zal met vuur komen, en Zijn wagenen als een wervelwind; om met grimmigheid Zijn toorn hiertoe te wenden, en Zijn schelding met vuurvlammen.

  16 Want met vuur, en met Zijn zwaard zal de HEERE in het recht treden met alle vlees; en de verslagenen des HEEREN zullen vermenigvuldigd zijn.

  17 Die zichzelven heiligen, en zichzelven reinigen in de hoven, achter een in het midden derzelve, die zwijnenvlees eten, en verfoeisel, en muizen; te zamen zullen zij verteerd worden, spreekt de HEERE.

  18 Hun werken en hun gedachten! Het komt, dat Ik vergaderen zal alle heidenen en tongen, en zij zullen komen, en zij zullen Mijn heerlijkheid zien.

  19 En Ik zal een teken aan hen zetten, en uit hen, die het ontkomen zullen zijn, zal Ik zenden tot de heidenen naar Tarsis, Pul, en Lud, de boogschutters, naar Tubal en Javan, tot de ver gelegen eilanden, die Mijn gerucht niet gehoord, noch Mijn heerlijkheid gezien hebben; en zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenen verkondigen.

  20 En zij zullen al uw broeders uit alle heidenen den HEERE ten spijsoffer brengen, op paarden, en op wagenen, en op rosbaren, en op muildieren, en op snelle lopers, naar Mijn heiligen berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE, gelijk als de kinderen Israëls het spijsoffer in een rein vat brengen ten huize des HEEREN.

  21 En ook zal Ik uit dezelve enigen tot priesters en tot Levieten nemen, zegt de HEERE.

  22 Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor Mijn aangezicht zullen staan, spreekt de HEERE, alzo zal ook ulieder zaad en ulieder naam staan.

  23 En het zal geschieden, dat van de ene nieuwe maan tot de andere, en van den enen sabbat tot den anderen, alle vlees komen zal om aan te bidden voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

  24 En zij zullen henen uitgaan, en zij zullen de dode lichamen der lieden zien, die tegen Mij overtreden hebben; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen allen vlees een afgrijzing wezen.

  1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

  2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

  3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

  4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

  5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

  6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

  7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

  8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

  9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

  10 Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden.

  11 Daarom vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.

  12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen;

  13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.

  14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.

  15 Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde; maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen.

  16 Verblijdt u te allen tijd.

  17 Bidt zonder ophouden.

  18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.

  19 Blust den Geest niet uit.

  20 Veracht de profetieën niet.

  21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.

  22 Onthoudt u van allen schijn des kwaads.

  23 En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

  24 Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal.

  25 Broeders, bidt voor ons.

  26 Groet al de broeders met een heiligen kus.

  27 Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.

  28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

 8. 26:42 Je kan je wél onttrekken aan het systeem. Hoe langer hoe meer mensen zijn op de hoogte van de geboortefraude en het verschil tussen law of the land en maritime law.
  Wij zijn geen bedrijf/onderneming maar mensen van vlees en bloed. En als je als politicus niet weet waar ik het nu over heb dan wordt het hoog tijd dat je je grondig informeert vooraleer je onzin gaat uitkramen uit onwetendheid 😏
  Wie gaat stemmen houdt een systeem in stand dat niet deugd. Jullie mogen wel deugen maar het systeem waarin jullie meedraaien MOET volledig hervormd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *